FAGOMRÅDER

Veg og terreng

 • Teknisk planer
 • Rådgivning
 • Oppfølgning under bygging
 • Terrengmodellering
 • Masseberegning

Vann, avløp
og overvann

 • Nyanlegg
 • Sanitering
 • Overvannsberegning
 • Flomsimulering

Beredskap

 • Beredskapsplan
 1. Fareidentifikasjon
 2. Ros-analyse
 3. Beredskapsanalyse
 • Øvelsesplanlegging
 • SHA

3D Visualisering

 • Boligfelt
 • Tidlig Fase
 • Tverrfaglig kontroll
 • Volumstudie